Staff and students in ES
Meteorology Astronomy Volcanology
Professor Professor Associate Professor
Ken-ichi SAKURAI Toshio HASEGAWA Keiji WADA
Graduate (M2) Graduate (M2) Graduate (M2)
 Yoshifumi YASUDA

Takeshi HAMAYA

 
Graduate (M1) Graduate (M1) Graduate (M1)
   
   
Undergraduate (B4) Undergraduate (B4) Undergraduate (B4)
Akiko KAWANO Daisuke KOKUBU Chiharu KANEDA
Yudai ENDO Shingo HANAI Naoya ITO
  Kiyomi JIN Shizue SUMITOMO
    Hitohiko HASEGAWA
Undergraduate (B3) Undergraduate (B3) Undergraduate (B3)
Maki SHIBATA Akiko KIMURA Mizue NAKAMURA
Yohei YAMASAKI Hiroumi TAKENAKA
  Noriko TAKAHASHI 

Undergraduate (B2)

Ichiro AKIMITSU

Yuki SATO

Okihiro TSUJI

Tomohiro NAKAYAMA

Yutaka IIDA

Tomoharu YAHASHI

Undergraduate (B1)

School Education Course
Takayoshi KAITOMI
Hideo KAWASHIMA
Kumiko KITAGOSHI

Local Environment Course
Machiko UENO
Eiichi SATO
Mitsuo TAKASHITA
Yu NAKATSUKA

Home Page of graduated students
Nobuhiro YAMAGIWA